π 3,14159265358979323846

Fibonacci

π 3,14159... beste bertsioa

Pentagrama

El pentagrama (del griego: πεντα, penta: cinco, y γράμμα, grama: escritura, dibujo, línea) o pauta musical es el lugar donde se escriben las notas y todos los demás signos musicales en el sistema de notación musical occidental.

pentagramas

Eta geometrian pentagrama hauxe da:

pentagrama geometrian

Ezaguna egiten zaizu?

Poemas, escritos...

logocyc2

Escritos que expresan más allá de..., poemas que son un espejo en palabras de lo que sucede en la vida, fotos de los instantes de Ana Santiago Urkijo

hazitzen ....

logotx

Pintura-sormenerako eta emozionala den web horretan, Lurdes Ulaziak, bide-lagun ondoan izanik, adierazpen-prozesutan murgiltzen erakusten gaitu.

Más madera

amalurarte2

Es un trabajo muy personal con las manos, en un diálogo con la madera, piezas de Lurdes Ulazia y de Ana S Urkijo

Ana Santiago Urkijo

ana santiago urkijo

Maestra de matemáticas en secundaria.

Oficial ebanista, tornera de madera.

Coordinadora del proyecto hazitzen 

Certificada en Focusing por The International Focusing Institute.